TECHNIK SPAWALNICTWA

Wciąż można dobrze zarobić za granicą. Np. jako spawacz albo opiekunka

KLASA OBJĘTA PATRONATEM FIRMY FAMET S.A

Nazwa: technik spawalnictwa, 
Klasa objęta patronatem firmy Famet S.A.
Kod zawodu: 311516

 

Atuty zawodu:


•    klasa objęta patronatem firmy Famet S.A.
•    stypendia naukowe dla najlepszych
•    kurs spawacza w trakcie trwania nauki

Technik spawalnik to atrakcyjny zawód o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Około 80% połączeń wykonuje się technologią spawania. Jest około 7 tysięcy zakładów wykonujących produkcję tą technologią. W zasadzie prawie każdy zakład wykorzystuje tą technologię jako pomocniczą. W chwili obecnej istnieją ogromne braki specjalistów w tej specjalności zarówno w grupie personelu pracowniczego jak i nadzorującego. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów. Mechanika jest wszechobecna w życiu współczesnego człowieka – praktycznie na co dzień spotykamy się z urządzeniami mechanicznymi. Zakres prac jakie może wykonywać absolwent technikum w zawodzie mechanika jest więc olbrzymi. Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach przemysłu o różnym stopniu organizacji produkcji i usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie, transporcie.

Kwalifikacje:


 • MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

Zdobyte umiejętności:


 • wykonywać elementy maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej,
 • wykonywać elementy maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej,
 • wykonywać połączenia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • naprawiać i konserwować elementy maszyn, urządzeń i narzędzi;
 • organizować stanowiska do spajania, w tym spawania, zgrzewania i lutowania,
 • projektować technologiczne procesy spawania,
 • dobierać warunki spajania, wymagań jakości i metod badań połączeń dla wybranych rodzajów konstrukcji spawania,
 • nadzorować przebieg wytwarzania konstrukcji spajanych,
 • dobierać materiały dodatkowe do spawania,
 • przestrzegać przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Wymagania fizyczne i psychiczne stawiane kandydatom do zawodu:
Osoby wykonujące zawód technika spawalnika powinny wyróżniać się takimi  umiejętnościami, jak: logiczne rozumowanie, dokładność, pomysłowość, wyobraźnia  przestrzenna, koncentracja i podzielność uwagi. Niezwykle istotne są również  uzdolnienia techniczne i manualne: umiejętność posługiwania się różnymi narzędziami, wykonywania napraw urządzeń, znajomość zasad ich działania, a także  zainteresowania naukowe stanowiące wewnętrzny czynnik motywujący do pogłębiania  swojej wiedzy, poszerzania umiejętności, podejmowania trudniejszych zadań, jak np.  prace projektowe, badawcze. Istotną cechą technika spawalnika jest umiejętność pracy w zespole, umiejętność podporządkowania się i wykonywania  czynności według ustalonych reguł i schematów postępowania. Istotne są : dobra ogólna sprawność fizyczna i koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz  zręczność rąk i palców. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu są: zaburzenia  sprawności kończyn dolnych i górnych, nie skorygowane wady wzroku i słuchu,  zaburzenia równowagi, cukrzyca, alergie skóry, reumatyzm, poważne choroby układów: oddechowego, mięśniowego, kostno-stawowego, krążenia i wady serca.
 

Perspektywy Zatrudnienia:


Technicy spawalnictwa znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane i użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe.
Są zatrudniani w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Najczęściej są zatrudniani na stanowiskach związanych z: obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, wykonywaniem połączeń nierozłącznych, montażem maszyn, kontrolą techniczną, organizacją i nadzorowaniem prac spawalniczych, konserwacją i naprawą eksploatowanych urządzeń, organizowaniem zaopatrzenia i zbytu.

Technicy spawalnicy mogą być zatrudniani m.in. jako:
•    kierownik sekcji technologicznej lub spawalnika – technologa,
•    kierownika lub technologa w sekcji konstrukcji oprzyrządowań,
•    spawalnika produkcji,
•    mistrza spawalniczego.
Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii połączeń technik spawalnik jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

Studia:


 • Studia wyższe zawodowe (licencjat), np. Mechanika i Budowa Maszyn, Materiałoznawstwo, Zarządzanie, Technologie Spawalnicze
 • Studia wyższe uzupełniające (magister), np. Inżynieria materiałów, Zarządzanie, Mechanika.
 • Studia podyplomowe, np. Technologie spawalnicze i kontrola jakości.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Naprawa auta: najlepszy mechanik samochodowy

Kwalifikacje:


 • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 

Zdobyte umiejętności:


Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje obsługę, diagnostykę i naprawę pojazdów samochodowych.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych zostaje przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów samochodowych;
 • diagnozowania pojazdów samochodowych;
 • naprawiania pojazdów samochodowych.

W wyniku procesu kształcenia absolwent potrafi:

 • dobierać i stosować metody diagnozowania usterek i sposobów weryfikacji uszkodzonych elementów pojazdów samochodowych,
 • dobierać i posługiwać się narzędziami kontrolno-pomiarowymi oraz urządzeniami diagnostycznymi dla pojazdów samochodowych.
 • posługiwać się instrukcjami obsługi i naprawy, wynikami badań stanu technicznego pojazdów, katalogami, poradnikami i inną literaturą techniczną pojazdów samochodowych,
 • dobierać i stosować metody naprawy pojazdów samochodowych ze względu na zakres i koszty,
 • wykonać obsługę i naprawy zgodnie z technologią producenta pojazdów samochodowych,
 • ocenić stan techniczny pojazdów samochodowych po wykonaniu czynności obsługowo-naprawczych,
 • wykonać czynności obsługowo-naprawczych przy pojazdach samochodowych zgodnie z przepisami bhp ppoż. i ochrony środowiska.

Perspektywy zatrudnienia:


Mechanik pojazdów samochodowych może znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w:

 • autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów,
 • wyspecjalizowanych warsztatach samochodowych,
 • zakładach produkujących samochody,
 • zajezdniach i bazach transportowych,
 • firmach przewozowych i kurierskich,
 • firmach zajmujących się dystrybucją części i materiałów eksploatacyjnych

Wymagania psychofizyczne:


 • zainteresowania techniczne,
 • koordynacja sensomotoryczna,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • podzielność uwagi,
 • szybka orientacja i spostrzegawczość,
 • opanowanie,
 • zamiłowanie do dokładnej pracy, ładu i porządku,
 • odporność na warunki środowiska pracy,
 • zdolność koncentrowania uwagi.

Studia/nauka:


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

KIEROWCA-MECHANIK

UWAGA!!! OD TEGO ROKU DARMOWY KURS PRAWA JAZDY KAT. B DLA DLA NOWYCH UCZNIÓW

Kwalifikacje:


TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

Zdobyte umiejętności:


Zawód daje możliwość uczniom po skończeniu szkoły, na podjęcie dobrze płatnej pracy i rozpoczęcie dorosłego życia zawodowego. Po skończeniu nauki uczeń będzie umiał; prowadzić pojazdy samochodowe, wykonywać prace związane z przewozem drogowym rzeczy, prowadzić dokumentacje dotyczące przewozów drogowych rzeczy, wykonywać prace związane z obsługą środków transportu drogowego, oceniać stan techniczny oraz naprawy środków transportu drogowego.
Będzie mógł pracować w firmach transportowych, będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jako kierowca mechanik, a także na wielu innych stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna.
 W cyklu kształcenia, zgodnie z przepisami MEN uczeń zdobywa jedną  kwalifikację:
1 kwalifikacja – AU.04.Eksploatacja środków transportu drogowego Uzyskujesz tytuł zawodowy kierowca mechanik.Zawód zdobywasz w Branżowej Szkole Samochodowej I stopnia. Nauka trwa trzy lata

Perspektywy zatrudnienia:


Osoby wykonujące ten zawód w przyszłości, jako wykwalifikowana kadra przedsiębiorstw transportowych, będą mogły znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, na którym istnieje stałe zapotrzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego.  Wybierając ten zawód, zdobędziesz umiejętności niezbędne do uzyskania prawa jazdy kat. B  oraz do wykonywania napraw pojazdów.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 •  firmach spedycyjnych,
 • przedsiębiorstwach transportowych i przewozowych.

Studnia/nauka:


Po zakończeniu nauki  w Branżowej Szkole Samochodowej I stopnia możesz kontynuować naukę w Branżowej Szkole Samochodowej II stopnia. Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik (Istopnia) i potwierdzeniu kwalifikacji A.69.Eksploatacja środków transportu drogowego możesz uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik transportu drogowego po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji       
A.70.Organizacja przewozu środkami transportu drogowego oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.