Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”


Województwo Opolskie złożyło do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WO 2014-2020) Priorytet 10 – Inwestycje w infrastrukturę społeczną Działanie 10.04 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej pt. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Jest to projekt w procedurze pozakonkursowej dla 10 partnerów – jednostek samorządu terytorialnego, tj.: Powiatu Brzeskiego, Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Powiatu Kluczborskiego, Powiatu Krapkowickiego, Powiatu Namysłowskiego, Powiatu Nyskiego, Powiatu Oleskiego, Powiatu Prudnickiego, Powiatu Strzeleckiego oraz Miasta Opola.

Na projekt, którego całkowita wartość opiewa na kwotę 29 432 227,36 PLN pozyskano 85 % dofinansowania ze środków Unii Europejskiej tj. 25 017 393,20 PLN. Projekt prowadzi Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu. Decyzja o dofinansowaniu nr RPOP.10.04.00-16-0001/16-00 projektu pt. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” została podpisana pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPO WO 2014-2020 i Województwem Opolskim.

Wsparcie w ramach projektu skierowano w sumie do 23 placówek szkolnych, w tym 22 szkół o profilu zawodowym. Podczas projektu zrealizowane będą dwa główne typy przedsięwzięć tj. modernizacja obiektów praktycznej nauki zawodu oraz wyposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w sprzęt i narzędzia dydaktyczne.

Projekt przygotowano w odpowiedzi na wzrost oczekiwań pracodawców w stosunku do kwalifikacji pracowników. Duży postęp techniczny i wprowadzanie nowoczesnych technologii w zakładach pracy wymagają zmiany kształcenia zawodowego i jego dostosowania do zmieniającej się w regionie rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Wsparcie w ramach projektu ukierunkowane na infrastrukturę szkolnictwa zawodowego pozwoli na stworzenie w szkołach i placówkach oświatowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w obszarach zidentyfikowanych jako specjalizacje regionalne województwa opolskiego. Podejmowane w powiatach działania mają przede wszystkim wpłynąć na poprawę przygotowania zawodowego i praktycznego oraz dostosować kształcenie do potrzeb rynku pracy oraz pracodawców, by umożliwić absolwentom podjęcie zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej po zakończeniu kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych oraz technikach.

Każdy partner projektu realizuje samodzielnie swoje działania projektowe w prowadzonych przez siebie placówkach oświatowych. I tak:

Województwo Opolskie zrealizuje działania projektowe w trzech placówkach:
– w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu poprzez modernizację pomieszczeń oraz doposażenie, w tym zakup symulatora jazdy w trudnych warunkach samochodem ciężarowym,
– w Zespole Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku: modernizacja pomieszczeń w celu przygotowania pracowni hydromasażu i pracowni ortopedycznej oraz wyposażenie szkoły w niezbędny sprzęt,
– w Zespole Szkół Medycznych w Brzegu: wyposażenie nowej pracowni dla kierunku kształcenia protetyki słuchu oraz pracowni dla zawodu kosmetyczki, higienistki stomatologicznej, opiekuna medycznego i pracowni chemii kosmetycznej.

Miasto Opole zmodernizuje i doposaży pracownie Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu: gastronomiczne, obróbki i technik CNC, odnawialnych źródeł energii oraz automatyki budowlanej i branży samochodowej.

Powiat Brzeski w ramach swojego zadania przebuduje i doposaży czterech obiekty tj.
– Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu w zakresie pracowni logistycznej,
– Zespół Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu w zakresie pracowni branży budowlanej,
– Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie w zakresie warsztatów szkolnych branży samochodowej,
– Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu w zakresie pracowni hotelarskiej i obsługi turystycznej.

Powiat Kluczborski przewidział prace w dwóch obiektach:
– w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku poprzez modernizację pracowni oraz doposażenie 4 pracowni komputerowych dla kształcenia zawodowego oraz pracowni mechanicznych,
– w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku poprzez modernizację i wyposażenie pracowni mechatronicznej i budowlanej oraz pracowni elektrycznych i mechanicznych.
Powiat Krapkowicki zaplanował prace w jednym obiekcie – Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach obejmujące przebudowę i wyposażenie sal lekcyjnych na pracownie branży chemicznej i ochrony środowiska oraz pracowni językowej dla kształcenia zawodowego.

Powiat Namysłowski wykonał przedsięwzięcia w dwóch obiektach:
– w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie poprzez doposażenie pracowni branży rolniczej, gastronomicznej oraz pracowni komputerowej kształcenia zawodowego,
– w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie poprzez doposażenie pracowni elektronicznej, instalacji dozorowej i automatyki przemysłowej, branży samochodowej, pracowni logistycznej oraz pracowni mechaniki.

Powiat Nyski w ramach projektu zaplanował modernizację i doposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie.
Powiat Oleski prowadził prace w dwóch placówkach:
– w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu poprzez modernizację i doposażenie trzech pracowni branży meblarskiej,
– w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce poprzez remont i doposażenie pracowni dla zawodu operator obrabiarek skrawających, elektromechaniki pojazdów samochodowych, odnawialnych źródeł energii oraz mechatroniki.

Powiat Prudnicki w ramach projektu prowadził prace w trzech obiektach:
– w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku poprzez przebudowę pracowni hotelarskiej oraz jej doposażenie, a także pracowni gastronomicznej oraz pracowni produkcji rolniczej,
– w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku poprzez wyposażenie komputerowej pracowni wspomagania kształcenia,
– w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku: przebudowa terenu na plac manewrowy wraz z dojazdem.
Powiat Strzelecki w ramach projektu przewidział przebudowę i wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

Zgodnie z zapisami decyzji o dofinansowaniu Województwo Opolskie – lider projektu – na swoje działania może przeznaczyć 2 668 113,61 PLN przy dofinansowaniu na kwotę 2 382 240,01 PLN, Miasto Opole – 5 439 546,75 PLN z dofinansowaniem 4 623 614,73 PLN, Powiat Brzeski – 1 419 937,16 PLN z dofinansowaniem 1 206 946,58 PLN, Powiat Kluczborski – 2 618 798,82 PLN z dofinansowaniem 2 225 978,99 PLN, Powiat Krapkowicki – 645 421,57 PLN z dofinansowaniem 548 608,33 PLN, Powiat Namysłowski – 2 219 686,04 PLN z dofinansowaniem 1 886 733,13 PLN, Powiat Nyski – 3 642 629,03 PLN z dofinansowaniem 3 096 234,67 PLN, Powiat Oleski – 787 775,81 PLN z dofinansowaniem 669 609,43 PLN, Powiat Prudnicki – 3 592 943,44 PLN z dofinansowaniem 3 054 001,92 PLN, Powiat Strzelecki – 2 116 014,18 PLN z dofinansowaniem 1 798 612,05 PLN. Dodatkowo koszty administracyjne projektu opiewają na 771 975,95 PLN z dofinansowaniem na kwotę 541 836,11 PLN.

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski swoją część projektu realizował w dwóch obiektach: w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu zarówno w siedzibie na osiedlu Azoty jak i na kozielskiej wyspie w przystani Szkwał.

W Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu przebudowano pracownie gastronomiczne za kwotę 139 520,71 PLN oraz wyposażono je w nowoczesny sprzęt o wartości 344 744,40 PLN. Do szkoły zakupiono m. in.: ladę barową, rozkładane stoły, biurka z krzesłami, taborety kuchenne, kasy fiskalne, komputery przenośne, ekspresy do kawy, zestawy barmańskie i do obróbki cieplnej techniką sous-vide, frytownice, naleśnikarki, schładzarko-zamrażarkę i szafę chłodniczą oraz ekspozycyjną witrynę chłodniczą, kostkarki i kruszarki lodu, zmywarki, piec konwekcyjno-parowy wraz z podstawą, a także 12 kuchenek elektrycznych i szereg innych drobnych urządzeń do gastronomii.

W Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu w budynku przy ul. Mostowej 7 na osiedlu Azoty przebudowano 3 pracownie: chemiczną, systemów mechatronicznych i napędów elektrycznych za 320 910,29 PLN w tym kwalifikowanych kosztów na 307 412,39 PLN, a pomieszczenia pracowni nawigacji na kozielskiej wyspie wyremontowano za 217 456,12 PLN z czego kwalifikowane wydatki opiewają na 200 819,67 PLN.

Do pracowni systemów mechatronicznych zakupiono za 356 195,70 PLN m. in.: sterowniki z listwami i oprogramowaniem, zasilacze, przekaźniki, przyciski sterownicze, kątowniki, przewody, siłowniki i zawory pneumatyczne, elektrozawory i zawory, czujniki, komplety mocowań, wpustów i śrub, sprężarki, szafki i stoły montażowe, wiertarko-wkrętarki, stacje lutownicze, komplety kluczy, kserokopiarkę, komputery, laptopy, telewizor czy silniki, falowniki i styczniki.

Do pracowni napędów elektrycznych za 485 798,34 PLN zakupiono m. in.: zestawy silników z oprzyrządowaniem, zestawy narzędzi i przyrządów kontrolno-pomiarowych, zestawy kabli i przewodów, zestawy mierników i zasilaczy, a także oscyloskopy cyfrowe, analizator obciążeń z rejestratorem energii elektrycznej oraz analizator sieci i jakości zasilania, autotransformatory, kamerę termowizyjną, zestawy komputerowe, ploter, stoły montażowe i zestawy mebli.

Do pracowni chemicznej za 404 902,08 PLN zakupiono m. in.: piec muflowy, wstrząsarkę, stoły i komplety szafek, mieszadła, suszarki laboratoryjne, kruszarkę szczękową, pompę próżniową, palniki, wagi laboratoryjne, młyn kulowy, wirówkę laboratoryjną, pojemniki, wiskozymetr Hoepplera, aparaty Kippa, spektrofotometry, aparaty Hofmanna, urządzenia do pomiaru, zestawy szkła laboratoryjnego, kamerę cyfrową, a także mikroskop z kamerą i tabletem.

Pracownię nawigacji na kozielskiej wyspie w przystani Szkwał wyposażono za 1 049 000,00 PLN m. in. w łodzie wiosłowe, przyczepy, zestawy meblowe i fotele obrotowe, stanowiska wyposażone w żyrokompas i powtarzacz skrzydłowy, symulator mostka oraz stanowiska do eksploatacji zespołu okrętowej wirówki paliwa.

W sumie zadanie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wycenione było w ramach projektu na 3 509 385,00 PLN z czego 2 982 977,25 PLN stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Wygospodarowane oszczędności poprzetargowe jakie Powiat uzyskał w wyniku wyłonienia wykonawców działań projektowych zasilą w ramach projektu zadania innych partnerów, którzy wykazują braki poprzetargowe.

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski swoją część projektu realizował w dwóch obiektach: w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu zarówno w siedzibie na osiedlu Azoty jak i na kozielskiej wyspie w przystani Szkwał, który dodatkowo posiada prawo użytkowania pomieszczeń Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu.

W Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu przebudowano pracownie gastronomiczne za kwotę 139 520,71 PLN oraz wyposażono je w nowoczesny sprzęt o wartości 344 744,40 PLN. Do szkoły zakupiono m. in.: ladę barową, rozkładane stoły, biurka z krzesłami, taborety kuchenne, kasy fiskalne, komputery przenośne, ekspresy do kawy, zestawy barmańskie i do obróbki cieplnej techniką sous-vide, frytownice, naleśnikarki, schładzarko-zamrażarkę i szafę chłodniczą oraz ekspozycyjną witrynę chłodniczą, kostkarki i kruszarki lodu, zmywarki, piec konwekcyjno-parowy wraz z podstawą, a także 12 kuchenek elektrycznych i szereg innych drobnych urządzeń do gastronomii.

W Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu w budynku przy ul. Mostowej 7 na osiedlu Azoty przebudowano 3 pracownie: chemiczną, systemów mechatronicznych i napędów elektrycznych za 320 910,29 PLN w tym kwalifikowanych kosztów na 307 412,39 PLN, a pomieszczenia pracowni nawigacji na kozielskiej wyspie wyremontowano za 217 456,12 PLN z czego kwalifikowane wydatki opiewają na 200 819,67 PLN.

Do pracowni systemów mechatronicznych zakupiono za 356 195,70 PLN m. in.: sterowniki z listwami i oprogramowaniem, zasilacze, przekaźniki, przyciski sterownicze, kątowniki, przewody, siłowniki i zawory pneumatyczne, elektrozawory i zawory, czujniki, komplety mocowań, wpustów i śrub, sprężarki, szafki i stoły montażowe, wiertarko-wkrętarki, stacje lutownicze, komplety kluczy, kserokopiarkę, komputery, laptopy, telewizor czy silniki, falowniki i styczniki.

Do pracowni napędów elektrycznych za 485 798,34 PLN zakupiono m. in.: zestawy silników z oprzyrządowaniem, zestawy narzędzi i przyrządów kontrolno-pomiarowych, zestawy kabli i przewodów, zestawy mierników i zasilaczy, a także oscyloskopy cyfrowe, analizator obciążeń z rejestratorem energii elektrycznej oraz analizator sieci i jakości zasilania, autotransformatory, kamerę termowizyjną, zestawy komputerowe, ploter, stoły montażowe i zestawy mebli.

Do pracowni chemicznej za 404 902,08 PLN zakupiono m. in.: piec muflowy, wstrząsarkę, stoły i komplety szafek, mieszadła, suszarki laboratoryjne, kruszarkę szczękową, pompę próżniową, palniki, wagi laboratoryjne, młyn kulowy, wirówkę laboratoryjną, pojemniki, wiskozymetr Hoepplera, aparaty Kippa, spektrofotometry, aparaty Hofmanna, urządzenia do pomiaru, zestawy szkła laboratoryjnego, kamerę cyfrową, a także mikroskop z kamerą i tabletem.

Pracownię nawigacji na kozielskiej wyspie w przystani Szkwał wyposażono za 1 049 000,00 PLN

m. in. w łodzie wiosłowe, przyczepy, zestawy meblowe i fotele obrotowe, stanowiska wyposażone w żyrokompas i powtarzacz skrzydłowy, symulator mostka oraz stanowiska do eksploatacji zespołu okrętowej wirówki paliwa.

W sumie zadanie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wycenione było w ramach projektu na 3 509 385,00 PLN z czego 2 982 977,25 PLN stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Wygospodarowane oszczędności poprzetargowe jakie Powiat uzyskał w wyniku wyłonienia wykonawców działań projektowych zasilą w ramach projektu zadania innych partnerów, którzy wykazują braki poprzetargowe.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status