TECHNIK SPAWALNICTWA

Wciąż można dobrze zarobić za granicą. Np. jako spawacz albo opiekunka

KLASA OBJĘTA PATRONATEM FIRMY FAMET S.A

Nazwa: technik spawalnictwa, 
Klasa objęta patronatem firmy Famet S.A.
Kod zawodu: 311516

 

Atuty zawodu:


•    klasa objęta patronatem firmy Famet S.A.
•    stypendia naukowe dla najlepszych
•    kurs spawacza w trakcie trwania nauki

Technik spawalnik to atrakcyjny zawód o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Około 80% połączeń wykonuje się technologią spawania. Jest około 7 tysięcy zakładów wykonujących produkcję tą technologią. W zasadzie prawie każdy zakład wykorzystuje tą technologię jako pomocniczą. W chwili obecnej istnieją ogromne braki specjalistów w tej specjalności zarówno w grupie personelu pracowniczego jak i nadzorującego. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów. Mechanika jest wszechobecna w życiu współczesnego człowieka – praktycznie na co dzień spotykamy się z urządzeniami mechanicznymi. Zakres prac jakie może wykonywać absolwent technikum w zawodzie mechanika jest więc olbrzymi. Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach przemysłu o różnym stopniu organizacji produkcji i usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie, transporcie.

Kwalifikacje:


 • MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

Zdobyte umiejętności:


 • wykonywać elementy maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej,
 • wykonywać elementy maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej,
 • wykonywać połączenia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • naprawiać i konserwować elementy maszyn, urządzeń i narzędzi;
 • organizować stanowiska do spajania, w tym spawania, zgrzewania i lutowania,
 • projektować technologiczne procesy spawania,
 • dobierać warunki spajania, wymagań jakości i metod badań połączeń dla wybranych rodzajów konstrukcji spawania,
 • nadzorować przebieg wytwarzania konstrukcji spajanych,
 • dobierać materiały dodatkowe do spawania,
 • przestrzegać przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Wymagania fizyczne i psychiczne stawiane kandydatom do zawodu:
Osoby wykonujące zawód technika spawalnika powinny wyróżniać się takimi  umiejętnościami, jak: logiczne rozumowanie, dokładność, pomysłowość, wyobraźnia  przestrzenna, koncentracja i podzielność uwagi. Niezwykle istotne są również  uzdolnienia techniczne i manualne: umiejętność posługiwania się różnymi narzędziami, wykonywania napraw urządzeń, znajomość zasad ich działania, a także  zainteresowania naukowe stanowiące wewnętrzny czynnik motywujący do pogłębiania  swojej wiedzy, poszerzania umiejętności, podejmowania trudniejszych zadań, jak np.  prace projektowe, badawcze. Istotną cechą technika spawalnika jest umiejętność pracy w zespole, umiejętność podporządkowania się i wykonywania  czynności według ustalonych reguł i schematów postępowania. Istotne są : dobra ogólna sprawność fizyczna i koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz  zręczność rąk i palców. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu są: zaburzenia  sprawności kończyn dolnych i górnych, nie skorygowane wady wzroku i słuchu,  zaburzenia równowagi, cukrzyca, alergie skóry, reumatyzm, poważne choroby układów: oddechowego, mięśniowego, kostno-stawowego, krążenia i wady serca.
 

Perspektywy Zatrudnienia:


Technicy spawalnictwa znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane i użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe.
Są zatrudniani w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Najczęściej są zatrudniani na stanowiskach związanych z: obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, wykonywaniem połączeń nierozłącznych, montażem maszyn, kontrolą techniczną, organizacją i nadzorowaniem prac spawalniczych, konserwacją i naprawą eksploatowanych urządzeń, organizowaniem zaopatrzenia i zbytu.

Technicy spawalnicy mogą być zatrudniani m.in. jako:
•    kierownik sekcji technologicznej lub spawalnika – technologa,
•    kierownika lub technologa w sekcji konstrukcji oprzyrządowań,
•    spawalnika produkcji,
•    mistrza spawalniczego.
Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii połączeń technik spawalnik jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

Studia:


 • Studia wyższe zawodowe (licencjat), np. Mechanika i Budowa Maszyn, Materiałoznawstwo, Zarządzanie, Technologie Spawalnicze
 • Studia wyższe uzupełniające (magister), np. Inżynieria materiałów, Zarządzanie, Mechanika.
 • Studia podyplomowe, np. Technologie spawalnicze i kontrola jakości.