MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Naprawa auta: najlepszy mechanik samochodowy

Kwalifikacje:


 • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 

Zdobyte umiejętności:


Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje obsługę, diagnostykę i naprawę pojazdów samochodowych.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych zostaje przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów samochodowych;
 • diagnozowania pojazdów samochodowych;
 • naprawiania pojazdów samochodowych.

W wyniku procesu kształcenia absolwent potrafi:

 • dobierać i stosować metody diagnozowania usterek i sposobów weryfikacji uszkodzonych elementów pojazdów samochodowych,
 • dobierać i posługiwać się narzędziami kontrolno-pomiarowymi oraz urządzeniami diagnostycznymi dla pojazdów samochodowych.
 • posługiwać się instrukcjami obsługi i naprawy, wynikami badań stanu technicznego pojazdów, katalogami, poradnikami i inną literaturą techniczną pojazdów samochodowych,
 • dobierać i stosować metody naprawy pojazdów samochodowych ze względu na zakres i koszty,
 • wykonać obsługę i naprawy zgodnie z technologią producenta pojazdów samochodowych,
 • ocenić stan techniczny pojazdów samochodowych po wykonaniu czynności obsługowo-naprawczych,
 • wykonać czynności obsługowo-naprawczych przy pojazdach samochodowych zgodnie z przepisami bhp ppoż. i ochrony środowiska.

Perspektywy zatrudnienia:


Mechanik pojazdów samochodowych może znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w:

 • autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów,
 • wyspecjalizowanych warsztatach samochodowych,
 • zakładach produkujących samochody,
 • zajezdniach i bazach transportowych,
 • firmach przewozowych i kurierskich,
 • firmach zajmujących się dystrybucją części i materiałów eksploatacyjnych

Wymagania psychofizyczne:


 • zainteresowania techniczne,
 • koordynacja sensomotoryczna,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • podzielność uwagi,
 • szybka orientacja i spostrzegawczość,
 • opanowanie,
 • zamiłowanie do dokładnej pracy, ładu i porządku,
 • odporność na warunki środowiska pracy,
 • zdolność koncentrowania uwagi.

Studia/nauka:


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.