DOKUMENTY

HARMONOGRAM WYWIADÓWEK

harmonogram spotkań z rodzicami                           Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pdf-2.jpg

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY SZKOŁY

statut szkoły                                                 
pdf
standardy ochrony małoletnichpdf
rozkład dzwonkówpdf
regulamin mundurowy
pdf
organizacja roku szkolnego
pdf
wychowawcy klas
pdf
terminarz posiedzeń rady pedagogicznej
pdf
przydział czynności dodatkowych
pdf
ważniejsze uroczystości szkolne
pdf
bezpieczna szkoła
pdf
program wychowawczo profilaktyczny
pdf
program wychowawczy szkoły
pdf
przeciwdziałanie uzależnieniom
pdf
przeciwdziałanie wagarom
pdf
zdrowy styl życia
pdf
deklaracja uczęszczania dziecka na zajęcia religii
pdf
zajęcia rewalidacyjne – klauzula
pdf
zgoda na uczestnictwo dziecka w konkursie
pdf
RODO – klauzula informacyjna
pdf
RODO – klauzula informacyjna kształcenie zdalne
pdf
Regulamin programu stypendialnego Grupy Azoty
pdf
pdf
Regulamin programu stypendialnego FAMETpdf
pdf
pdf
Regulamin programu stypendialnego DAMENpdf
mLegitymacjepdf
pdf
Godziny dostępnościpdf
Regulamin programu stypendialnego Solidarispdf
Załącznik nr 1 do wniosku o stypendium Solidarispdf
Załącznik nr 2 do wniosku o stypendium Solidarispdf
Załącznik nr 3 do wniosku o stypendium Solidarispdf
Regulamin programu stypendialnego Starosty Powiatupdf
Załącznik nr 1 do wniosku o stypendium Starosty Powiatupdf
Załącznik nr 2 do wniosku o stypendium Starosty Powiatpdf
Załącznik nr 3 do wniosku o stypendium Starosty Powiatpdf
Załącznik nr 4 do wniosku o stypendium Starosty Powiatpdf

PRZYDATNE LINKI:

dla nauczycielipdf
dla uczniówpdf

Procedury zwalniania z lekcji wychowania fizycznego

opinia lekarza
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pdf-2.jpg
procedury zwalniania z zajęć wychowania fizycznegoObrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pdf-2.jpg
podanie o częściowe zwolnienie uczeń pełnoletniObrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pdf-2.jpg
podanie o całkowite zwolnienie uczeń pełnoletniObrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pdf-2.jpg
podanie o częściowe zwolnienie uczeń niepełnoletniObrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pdf-2.jpg
podanie o całkowite zwolnienie uczeń niepełnoletniObrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pdf-2.jpg

DUPLIKATY DOKUMENTÓW

Wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania:
I. Podstawa prawna wydawania duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych
§ 11 ust. 1 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 r.
w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. nr 58, poz. 504 ze zmianami)

II. Opłaty:
Zgodnie z § 19 ust. 3 przywołanego rozporządzenia w związku z cz. II pkt 5 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 ze zm.), za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł za świadectwo, 9zł za legitymacje. 

Podanie o wydanie duplikatu świadectwapdf
Upoważnienie do wydanie duplikatu  pdf
Podanie o wydanie duplikatu legitymacjipdf

Opłatę (zgodnie z zapisem § 19 ust. 3 ww. rozporządzenia) wnosi się na rachunek bankowy:

POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

za duplikat ……………………………………………..

                         (jakiego- imię nazwisko)

38 1020 3668 0000 5102 0331 4309